【GPLT】L2-019 悄悄关注

正文索引 [隐藏]

题目描述:

新浪微博上有个“悄悄关注”,一个用户悄悄关注的人,不出现在这个用户的关注列表上,但系统会推送其悄悄关注的人发表的微博给该用户。现在我们来做一回网络侦探,根据某人的关注列表和其对其他用户的点赞情况,扒出有可能被其悄悄关注的人。

输入描述:

输入首先在第一行给出某用户的关注列表,格式如下:
人数N 用户1 用户2 …… 用户N
其中N是不超过5000的正整数,每个用户ii=1, …, N)是被其关注的用户的ID,是长度为4位的由数字和英文字母组成的字符串,各项间以空格分隔。
之后给出该用户点赞的信息:首先给出一个不超过10000的正整数M,随后M行,每行给出一个被其点赞的用户ID和对该用户的点赞次数(不超过1000),以空格分隔。注意:用户ID是一个用户的唯一身份标识。题目保证在关注列表中没有重复用户,在点赞信息中也没有重复用户。

输出描述:

我们认为被该用户点赞次数大于其点赞平均数、且不在其关注列表上的人,很可能是其悄悄关注的人。根据这个假设,请你按用户ID字母序的升序输出可能是其悄悄关注的人,每行1个ID。如果其实并没有这样的人,则输出“Bing Mei You”。

输入样例1:

10 GAO3 Magi Zha1 Sen1 Quan FaMK LSum Eins FatM LLao
8
Magi 50
Pota 30
LLao 3
Ammy 48
Dave 15
GAO3 31
Zoro 1
Cath 60

输出样例1:

Ammy
Cath
Pota

输入样例2:

11 GAO3 Magi Zha1 Sen1 Quan FaMK LSum Eins FatM LLao Pota
7
Magi 50
Pota 30
LLao 48
Ammy 3
Dave 15
GAO3 31
Zoro 29

输出样例2:

Bing Mei You

解题思路:

水题,结构体排序,简单模拟即可。

AC代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct node
{
  string name;  //用户ID
  int num;  //点赞数
};
bool Cmp(node a,node b)
{
  return a.name < b.name;  //按照用户ID进行升序排列
}
int main()
{
  int N;
  cin >> N;
  map<string, int> m;  //某用户的关注列表
  for (int i = 0; i < N; i++)
  {
    string name;
    cin >> name;
    m[name] = 1;
  }
  int M;
  cin >> M;
  vector<node> v;
  int sum = 0;
  for (int i = 0; i < M; i++)
  {
    string name;  //被点赞的用户姓名
    int num;  //被点赞的次数
    cin >> name >> num;
    sum += num;
    if(!m[name])
    {
      v.push_back({name,num});  //推入vector中
    }
  }
  sort(v.begin(),v.end(),Cmp);
  int ave = sum/M;  //点赞平均次数
  bool flag = false;  //判断有无悄悄关注用户
  for(auto it : v)
  {
    if(it.num > ave)
    {
      cout << it.name << endl;
      flag = true;
    }
  }
  if(!flag)
  {
    cout << "Bing Mei You" << endl;
  }
  return 0;
}